The performance of thiol-terminated PEG-paclitaxel-conjugated gold nanoparticles
发布时间: 2015-07-15 浏览次数: 108

作者姓名:

Ya Ding*, Yingying Zhou, Huan Chen, Dongdong Geng, Dongyan Wua, Jin Hong, Wenbin Shen, Taijun Hang, Can Zhang

论文题目:

The performance of thiol-terminated PEG-paclitaxel-conjugated gold nanoparticles

刊物名称:

Biomaterials

卷(期):页码:

34(38): 10217-10227

发表时间:

2013

论文等级:

SCI

期刊影响因子:

8.557