Deoxypodophyllotoxin exerts both anti-angiogenic and vascular disrupting effects
发布时间: 2015-07-15 浏览次数: 173

作者姓名:

Zhenzhou Jiang, Meijuan Wu, Jingshan Miao, Huaqin Duan, Shuang Zhang, Mi Chen, Lixin Sun, Yurong Wang, Xueji Zhang, Xiong Zhu, Luyong Zhang*

论文题目:

Deoxypodophyllotoxin exerts both anti-angiogenic and vascular disrupting effects

刊物名称:

The International Journal of Biochemistry & Cell Biology

卷(期):页码:

45: 1710- 1719

发表时间:

2013

论文等级:

SCI

期刊影响因子:

4.046